De Compaan Maardijk
Home>Contact>Verlof aanvragen

Verlof aanvragen

De school is verplicht zich te houden aan de leerplichtwet; slechts in uitzonderlijke gevallen kan aan leerlingen extra verlof worden toegekend, wanneer sprake is van gewichtige omstandigheden.

Ouders/verzorgers dienen hiervoor ruim van te voren bij de directie van de school schriftelijk een verzoek in te dienen. In geval van twijfel kan de directie advies inwinnen bij de leerplicht-ambtenaar van de gemeente. Dit advies is bindend.

Download het formulier ‘aanvraag extra verlof’.