De Compaan Maardijk

Passend onderwijs

De wet Passend Onderwijs is ingegaan per 1 augustus 2014. Vanaf dat moment heeft de school zorgplicht als ouders een leerling aanmelden die extra ondersteuning nodig heeft. Omdat niet kan worden verwacht dat (reguliere) basisscholen alle kinderen die worden aangemeld een passend aanbod kunnen bieden, zijn regionaal samenwerkingsverbanden ingericht. De Compaan hoort bij het Samenwerkingsverband Twente Noord PO. Het samenwerkingsverband maakt afspraken over welke begeleiding de reguliere scholen bieden, welke kinderen een plek krijgen in het speciaal onderwijs en over de verdeling van de ondersteuningsmiddelen.

Het doel van passend onderwijs is om extra ondersteuning zo veel mogelijk in de klas te laten plaatsvinden.