De Compaan Maardijk
Home>Schoolgids>Begeleiding van de leerlingen>Protocol leesproblemen en dyslexie

Protocol leesproblemen en dyslexie

De school hanteert een protocol voor het onderwijs aan kinderen met leesproblemen. Het richt zich vooral op de groepen 1 t/m 4, omdat daar het leren lezen plaatsvindt en vroege opsporing erg belangrijk is.

De leerlingen, die dyslectisch zijn, komen bij deze procedure vroegtijdig aan het licht, omdat ze opvallen door de te geringe vorderingen. Zo nodig zal specialistische hulp worden ingeschakeld. Die kan gezocht worden in de vorm van buitenschoolse hulp door een leesdeskundig psycholoog of een andere deskundige.

Bij vermoeden van ernstige dyslexie, kunnen ouders hun kind aanmelden voor diagnostiek en behandeling. Vanaf 1 januari 2009 zitten deze diagnostiek en behandeling van ernstige dyslexie in het basispakket van de zorgverzekering. Als ouders aanspraak willen maken op vergoeding van diagnostiek en behandeling bij ernstige dyslexie, moet de school het leerlingendossier leveren waarmee het vermoeden van (ernstige) dyslexie wordt onderbouwd. Ongeacht de uitkomst van het diagnostisch onderzoek blijft de school verantwoordelijk voor adequate ondersteuning en begeleiding van de leerling. Voor een optimaal resultaat worden de aanpak van de dyslexiebehandelaar en de school op elkaar afgestemd.