De Compaan Maardijk
Home>Schoolgids>Begeleiding van de leerlingen>Verwijzing naar Speciaal Basisonderwijs (SBO) en Speciaal Onderwijs (SO)

Verwijzing naar Speciaal Basisonderwijs (SBO) en Speciaal Onderwijs (SO)

Wanneer blijkt dat alle inspanningen niet tot het gewenste resultaat leiden, kan het nodig zijn een leerling te verwijzen naar het Speciaal Basis Onderwijs of het Speciaal Onderwijs (zogenaamde clusterscholen).

Dit gebeurt in overleg met de ouders en pas na gedegen onderzoek. De Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) is het orgaan dat de beslissing neemt of een kind geplaatst mag worden op het SBO. Dat is pas het geval als alle mogelijkheden in de reguliere basschool zijn uitgeput. Voor het SO neemt de Commissie van Indicatiestelling (CVI) die beslissing.

Wanneer ouders het advies van de commissie en de school niet volgen, kan de school een verwijderingsprocedure starten als deze meent dat het kind wegens ernstige gedrags- en/of leerproblemen niet te handhaven is.

Onze school biedt passend basisonderwijs, zodanig dat dit onderwijs en de begeleiding van kinderen zo snel, zo normaal, zo dichtbij en zo goed mogelijk wordt georganiseerd. De school volgt hier de afspraken, zoals die in SWV Twente Noord zijn gemaakt.

Binnen het SWV werken leerkrachten, interne begeleiders, directeuren, bestuurders en vele anderen in overleg met ouders aan één centrale opdracht: “Het onderwijs wordt zo gegeven, dat alle leerlingen een zo hoog mogelijk ontwikkelperspectief geboden wordt en een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen.”