De Compaan Maardijk

Activiteiten met medewerking van ouders

Ouders/verzorgers zijn onmisbaar bij het realiseren van bepaalde schoolactiviteiten, zoals bij schoolreisjes, excursies, sportactiviteiten, vieringen en schoolkamp. Het zou fijn zijn wanneer ouders/verzorgers minimaal één keer per jaar helpt bij een van de georganiseerde activiteiten. Tijdens de informatieavond aan het

Lees verder >

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Naast de eigen medezeggenschapsraad is er ook nog een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), die enkele keren per jaar met het bestuur overleg voert over zaken die op bovenschools niveau geregeld worden.

Lees verder >

Informatievoorziening

Ouder/verzorgers worden op de volgende manieren door ons geïnformeerd: de schoolgids met algemene informatie over de school; de informatieavond aan het begin van het schooljaar; de maandelijkse nieuwsbrief met allerlei praktische informatie; de website: de-compaan.nl; de rapportavonden; het ouderportaal.

Lees verder >

Inspectie van het Onderwijs

Het beleid van de rijksoverheid is erop gericht om alle vragen over het onderwijs in het algemeen bij één loket binnen te laten komen. Dit loket is Postbus 51. Inspectie van Onderwijs; info@winsp.nl; www.onderwijsinspectie.nl. Voor vragen over onderwijs kunt u

Lees verder >

Klachtenregeling en vertrouwenspersoon

Soms bent u het niet eens met de gang van zeken in school. In de meeste gevallen is een gesprek met de leerkracht of andere direct betrokkenen voldoende om de kwestie op te lossen. Mocht u het gevoel hebben dat

Lees verder >

Medezeggenschapsraad

Ouders (namens de leerlingen) en personeel zijn belanghebbenden van de schoolorganisatie. Meepraten kan men via de medezeggenschapsraad (MR). De medezeggenschap van leerkrachten en ouders is geregeld in de Wet Medezeggenschap op scholen (WMS). Het doel van de MR in het

Lees verder >

Ouderbijdrage

De Oudervereniging vraagt van haar leden een vrijwillige ouderbijdrage. Deze wordt jaarlijks door de oudervereniging vastgesteld. Door aanmelding van uw kind bij de Compaan wordt er van uitgegaan dat u akkoord gaat met de heffing van deze bijdrage. Aan het

Lees verder >

Ouderportaal

Het schooladministratiesysteem van school beschikt over een zogeheten Ouderportaal. Elke ouder/verzorger ontvangt via zijn of haar emailadres een eigen wachtwoord waarmee kan worden ingelogd in het administratiesysteem van school. U komt dan in een afgeschermde omgeving, waar u onder andere

Lees verder >

Ouders

Een goed contact en heldere afspraken tussen school en ouders is van groot belang. U, als ouder, verwacht een goede begeleiding van uw kind vanuit de schoolorganisatie. De school verwacht van de ouders dat ze betrokken zijn en de school

Lees verder >

Oudervereniging

De Compaan heeft een oudervereniging, waarvan alle ouders van kinderen automatisch lid zijn, wanneer het kind op school zit. Als lid van de Oudervereniging betaalt u een contributie en kunt u op de ledenvergadering van de Ouderraad meepraten over het

Lees verder >