De Compaan Maardijk
Home>Schoolgids>Overige informatie

Het team

In de schoolkalender vindt u een overzicht van alle personeelsleden, die aan de school verbonden zijn. De kinderen krijgen te maken met één of twee vaste leerkrachten. Als er twee vaste leerkrachten voor een klas staan is er sprake van

Lees verder >

Nascholing personeel

Evenals andere maatschappelijke en technische ontwikkelingen is het onderwijs de laatste jaren in een stroomversnelling terecht gekomen, niet alleen inhoudelijk, maar ook organisatorisch en bestuurlijk. Om op de hoogte te blijven van en om in te kunnen spelen op nieuwe

Lees verder >

Naschoolse opvang

De besturen van alle scholen in Almelo hebben afgesproken samen te werken bij de realisering van een dekkend aanbod van voorzieningen voor- en naschoolse opvang voor alle scholen. De besturen hebben gekozen voor het makelaarsmodel. Dit betekent dat u als

Lees verder >

Rookbeleid

Onze school voldoet aan de basiscriteria die verplicht zijn vanuit de Tabakswet. In de schoolgebouw en op het schoolplein is het verboden te roken. Dit rookverbod geldt ook in de pauzes, na schooltijd en als het gebouw wordt gebruikt door

Lees verder >

Schoolfotograaf

Eens per jaar worden er foto’s gemaakt door een beroepsfotograaf. U wordt in de gelegenheid gesteld om de gemaakte foto’s te kopen. Er is geen enkele verplichting. Door middel van een brief wordt u vooraf geïnformeerd.

Lees verder >

Schoolreisjes en schoolverlaterskamp

Jaarlijks gaan de leerlingen van de groepen 1 t/m 7 op schoolreisje. Een commissie van ouders en leerkrachten regelt voor elke groep de bestemming en de organisatie. U wordt hierover tijdens het schooljaar ingelicht. In groep 8 gaan de leerlingen

Lees verder >

Stagiaires

De school biedt aan leerlingen van uiteenlopende opleidingen de mogelijkheid tot het lopen van stage. Meestal betreft het studenten, die later zelf leerkracht of onderwijsassistent willen worden. Om praktijkervaring op te doen geven ze een aantal lessen aan de kinderen.

Lees verder >

Verjaardagen

Als een kind jarig is, wordt daar in de groep aandacht aan besteed. Op die dag mogen de kinderen van de eigen groep en de leerkrachten getrakteerd worden. We stellen een gezonde en bescheiden traktatie op prijs.

Lees verder >

Vervanging bij afwezigheid van leerkrachten

Elke school heeft te maken met afwezigheid van leerkrachten, meestal ten gevolge van ziekte. We doen in voorkomende gevallen ons uiterste best om een vervangende leerkracht in te schakelen. Als er geen vervanging beschikbaar is, wordt de volgende strategie gehanteerd:

Lees verder >